scius


รายละเอียดการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก
1. การสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
2. ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีการเดียวกัน ดังนี้
1. ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ในเว็ปไซต์ SCiUS  และเลือกลิงค์โรงเรียนที่ต้องการสมัคร หรือลิงค์ SCiUS.BUU เพื่อพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเวปไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ชุดนักเรียนครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) และส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดปรากฎอยู่
2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน
3. ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียบผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปยังที่อยู่

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20131
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)

4. โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน โครงการ/โรงเรียนจะออกบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบส่งให้นักเรียนทางไปรษณีย์ หรือนักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทางเว็ปไซต์ที่สมัครสอบได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโครงการ วมว. จะตัดสิทธิการเข้าเรียน

KM-STBUU©2011

Generated 0.023577 sec.