Earlychild


แผนการจัดประสบการณ์

  การจัดเนื้อหาในหน่วยการเรียน  1/2556

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

1.ต้อนรับ

วันเปิดเทอม 

27-31 พ.ค. 56

1.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

2. การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

4. การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5. การร้องเพลง

6. การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ

1. การบอกชื่อเล่นของตนเอง

2. การบอกชื่อเล่นของครู และชื่อห้องเรียน

3. การบอกชื่อเพื่อน(ชื่อเล่น)และสัญลักษณ์ของตนเอง

4. การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันในห้องเรียน

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในห้องเรียน เช่น การใช้ภาษาที่สุภาพ

1. การบอกชื่อจริงของตนเอง

2. การบอกชื่อเล่นของครู ชื่อห้องเรียน ชื่อเพื่อน(ชื่อเล่น)และสัญลักษณ์ของตนเอง

3. การบอกมุมประสบการณ์ในห้องเรียน

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในห้องเรียน

5. การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันในห้องเรียน

1. การบอกชื่อนามสกุลและเลขที่ของตนเอง

2. การบอกชื่อจริงของครู

ชื่อห้องเรียน ชื่อเพื่อน(ชื่อจริง)สัญลักษณ์ของตนเองและสัญลักษณ์ของเพื่อนไม่น้อยกว่า 5 คน

3. การบอกมุมประสบการณ์

ในห้องเรียน

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในห้องเรียน

5. การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันในห้องเรียน

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                 

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

2. โรงเรียนของฉัน

  3 - 7 มิ.ย. 56

1.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

2. การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปถ่ายต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

3. การร้องเพลง

4. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่าง ๆ กัน

1. การบอกชื่อโรงเรียน

2. การบอกชื่อห้องเรียนในระดับชั้นของตนเอง

3. การบอกชื่อครู(ชื่อจริง)ในระดับชั้นของตนเอง

4. การบอกสถานที่ ได้แก่

โรงอาหาร ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

1. การบอกชื่อครูใหญ่ และปรัชญาของโรงเรียน

2. การบอกชื่อครู เจ้าหน้าที่ และห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ

3. การบอกสถานที่ ได้แก่

โรงอาหาร ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด 

ห้องธุรการ ห้องพยาบาล

4. การบอกสีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการดูแลสาธารณะสมบัติของโรงเรียน

1. การบอกชื่อผู้อำนวยการ ครูใหญ่ ปรัชญาและคำขวัญ ของโรงเรียน

2. การบอกชื่อครู(ชื่อจริง) และห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ

3. การบอกชื่อห้อง ประโยชน์ของห้อง และข้อปฏิบัติในการใช้ห้องต่าง ๆ

4. การบอกสัญลักษณ์และเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการดูแลสาธารณะสมบัติของโรงเรียน

 

 

 

 

 

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

3. ตัวเรา

10-14 มิ.ย. 56

1.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

2. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

3 การเล่นเครื่องเล่นสนาม

4. การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5. การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม

6. การมีโอกาสได้รับความรู้สึก

7.การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

8. การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

1. การบอกเพศของตนเอง ได้แก่ เด็กหญิง เด็กชาย

2. การบอกรูปร่างลักษณะของตนเอง เช่น อ้วน ผอม

3. การบอกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้แก่ หู ตา จมูก ปาก

4. การบอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ  ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก

5. การบอกวิธีดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะของตนเอง

1. การบอกชื่อจริง ชื่อเล่น และอายุของตนเอง

2. การบอกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้แก่ หู ตา จมูก ปาก ผม มือ แขน ขา

3. การบอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ  ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก ผม มือ แขน ขา

4. การบอกวิธีดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกาย

5. การบอกลักษณะการแต่งกายของเด็กชายและเด็กหญิง

 

1. การบอกลักษณะ ความสำคัญ และความแตกต่างของเพศ

2. การบอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนการทำความสะอาดร่างกาย

3.การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

4. การออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างถูกวิธี

5. การดูแลป้องกันอุบัติเหตุและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเรา

 

                                                                                                          

                                                                                                          

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

4. วันไหว้ครู

17-21มิ.ย. 56

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2. การร้องเพลง

3. . การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

4.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

 5.การเขียนภาพและการเล่นกับสี

 6. การฟังเรื่องราว คำคล้องจอง คำกลอน

7 การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1.บอกวันที่จัดวันไหว้ครู

2.บอกความสำคัญของวันไหว้ครู

3. บอกสัญลักษณ์ของวันไหว้ครู

4. เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

5. การปฏิบัติตนต่อครู

1. บอกประวัติ และสำคัญของวันไหว้ครู

2. รู้ความหมายของสัญลักษณ์วันไหว้ครูและบอกสิ่งที่ใช้ในพิธีไหว้ครู

 3. บอกพระคุณของคุณครูและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อคุณครู

4. เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

5. บอกกิจกรรมที่เข้าร่วมในวันไหว้ครู

 

1. บอกประวัติ บอกความหมายและความสำคัญของวันไหว้ครู

2. บอกสัญลักษณ์ และความหมายของสิ่งที่ใช้ในพิธีไหว้ครู

3. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อครู และรู้ความหมายของบทไหว้ครูการร้องเพลงที่เกี่ยวกับครู และความหมายของเพลง

 4.เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

 5. บอกกิจกรรมที่เข้าร่วมในวันไหว้ครู

 

 

 

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

5. อาหารดีมีประโยชน์

24-28 มิ.ย. 56 

 

1.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

2. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

3.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

 4.การเล่นอิสระ

6.วางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ

 7.การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

8. การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น

9 การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม

10. การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน

1. บอกชื่ออาหารหมู่ที่ 1  (โปรตีน) อย่างน้อย 3 ชื่อ

2. บอกชื่ออาหารหมู่ที่ 2  (คาร์โบไฮเดรต) อย่างน้อย 3 ชื่อ

3. บอกชื่ออาหารหมู่ที่ 3  (วิตามิน) อย่างน้อย 3 ชื่อ

4. บอกชื่ออาหารหมู่ที่ 4  (เกลือแร่) อย่างน้อย 3 ชื่อ

5. บอกชื่ออาหารหมู่ที่ 5  (ไขมัน) อย่างน้อย 3 ชื่อ

 

 

1. บอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

2. บอกกลิ่นและรสชาติของอาหาร

3. การดูแลสุขอนามัยก่อน และหลัง รับประทานอาหาร ได้แก่ การล้างมือ การแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร

4. บอกมารยาทในการรับประทานอาหาร

5. บอกการเตรียมอาหารก่อนการปรุง

1. บอกชื่ออาหารหลัก 5 หมู่

2.  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

3. การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์และไม่ควรเลือกซื้ออาหารไม่มีประโยชน์

4. บอกมารยาทในการรับประทานอาหาร

5. การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

6. บ้านที่รัก

1-5 ก.ค.56 

 

1.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

2. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ

3.  การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

4. การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น

5. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย

6. การฟังเรื่องราวนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน

7.การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน

1. บอกสมาชิกในครอบครัว

2. บอกประเภทและ ลักษณะของบ้าน

 3. บอกส่วนประกอบของบ้านแบบต่าง ๆ

4.บอกชื่อห้อง และประโยชน์  ของห้องต่างๆ ภายในบ้าน

5. การดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน

1. บอกประเภท ลักษณะและ การบอกส่วนประกอบของบ้านแบบต่าง ๆ

2. บอกชื่อห้อง และประโยชน์ของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน

3. บอกวิธีป้องกันและระมัดระวังอุบัติเหตุภายในบ้าน

4. บอกสมาชิกภายในครอบครัว

5. บอกความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว

1. บอกประเภท และส่วนประกอบของบ้าน ลักษณะของบ้านและชื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้าน

2. บอกชื่อและประโยชน์ของสิ่งของภายในห้องต่างๆ

3. บอกสมาชิกและความสัมพันธ์ของบุคคลภายในบ้าน

4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน

5. การระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน

 

 

                                                                                                                  

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

7. ฤดูฝน/สัตว์ในฤดูฝน 

8-12  ก.ค. 56

 

1.การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2.การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

3.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

4. การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

5.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

6.. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ

7. การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม

8. การนับสิ่งต่าง ๆ

9. การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

10. การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน

1. บอกวัฎจักรของฝนและสภาพอากาศในฤดูฝน

2. บอกประโยชน์และโทษในฤดูฝน

3. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝน 4.การดูแลรักษาตนเองในฤดูฝน

5.บอกชื่อสัตว์และอันตรายของสัตว์ในฤดูฝน

1. 1. บอกวัฎจักรของฝน และการเกิดปรากฏการณ์ก่อนและหลังการเกิดฝน

2. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนและวิธีเก็บรักษา

 3. บอกประโยชน์และโทษของฝน

4. บอกวิธีปฏิบัติตนในฤดูฝน

5.บอกชื่อสัตว์และอันตรายจากสัตว์ในฤดูฝน อย่างน้อย 5 ชื่อ

 

1. บอกวัฎจักรของฝน และการเกิดปรากฏการณ์ก่อนและหลังการเกิดฝน

2. บอกประโยชน์และโทษของฝน

3. บอกประโยชน์และโทษของสัตว์ในฤดูฝน

4. โรคที่พบในฤดูฝน

5. การดูแลตนเอง และการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฤดูฝน

 

 

 

                                                                                                                                           

เนื้อหา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

8. วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา

15-19ก.ค. 56

 

 

1.การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

2.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

3. การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

4. การปฎิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ

5.การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย

6. การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น

7. การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ

8. การแก้ปัญหาในการเล่น

9. การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน

1. บอกวันและความสำคัญของอาสาฬหบูชา

2. บอกวันและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

3 . บอกชื่อสิ่งของที่นำมาทำบุญ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง

4. การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาและการปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างน้อย 3 ข้อ

5. เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

1. บอกความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

2. บอกองค์ประกอบของพระรัตนตรัย

3. บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา

4. บอกความสำคัญของวันเข้าพรรษา

5. เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

1. บอกประวัติความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

2. บอกประวัติความสำคัญของวันเข้าพรรษา

3.บอกความหมายของพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ

4. การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

5.บอกกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

 

 

 

                                   

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

9. ข้าวกล้าชาวนาไทย

22-26 ก.ค. 56

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2. การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

3. การร้องเพลง

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

5. การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึกความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น

6. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุ ของเล่น และผลงาน

7. การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู

9.เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ

1. บอกชนิด และลักษณะของข้าว ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก

2. บอกลักษณะการเจริญเติบโตของข้าว

3. บอกขั้นตอนการปลูกข้าว

4. บอกประโยชน์ของข้าว

5. บอกชื่ออาหารที่ทำมาจากข้าว

1. บอกชนิดของข้าว

2. บอกชื่อเครื่องมือในการทำนา

3. บอกขั้นตอนการปลูกข้าว

4. ทดลองปลูกข้าว

5.บอกชื่ออาหารและ

การประกอบอาหารที่ทำจากข้าว

 

1. บอกชนิดของข้าว

2. บอกชื่อเครื่องมือ และวิวัฒนาการในการทำนา

3. บอกขั้นตอนและทดลอง

การปลูกข้าว

4. บอกการดูแลรักษาต้นข้าว

และกำจัดศัตรูพืช

5. บอกชื่ออาหารและ

การประกอบอาหารที่ทำจากข้าว

 

   

 

 

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

10. ผลไม้

29 ก.ค.-2ส.ค56

 

1.การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ

2.การเขียนภาพและการเล่นกับสี

3.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

4.การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

6.การใช้หรือการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการมองฟัง สัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น

8.การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม

9.การสืบค้นข้อมูล

 

1. บอกชื่อผลไม้ เช่น ส้ม แอบเปิ้ล เงาะ

2. บอกลักษณะของผลไม้ เช่น ส้ม แอบเปิ้ล เงาะ

3. บอกรสชาติของผลไม้  เช่น ส้ม แอบเปิ้ล เงาะ

4. บอกขั้นตอนการล้างผลไม้

5. บอกประโยชน์ของผลไม้

 

1. บอกชื่อ รูปร่างและลักษณะของผลไม้ อย่างน้อย 5 ชนิด

2. บอกรสชาติของผลไม้ 

3. การเลือกรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล

4. บอกประโยชน์และโทษของผลไม้

5. ประกอบอาหารจากผลไม้

 

1. บอกชื่อ รูปร่างและลักษณะของผลไม้ อย่างน้อย 10 ชนิด

2. บอกประโยชน์และโทษของผลไม้

3. การเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล

4. การดูแลและการถนอมผลไม้

5. ประกอบอาหารจากผลไม้

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

11. วันแม่

5-9 ส.ค. 56

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2.การเขียนภาพและการเล่นกับสี

3..การร้องเพลง

4.การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5.การมีโอกาสได้รับความรู้สึกความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น

6.การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อตนเอง

7.การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง

8.การแสดงความรู้สึกด้วยการพูด

1. บอกวัน เดือนและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

2. บอกสัญลักษณ์ของวันแม่

3. บอกพระคุณของแม่ ได้แก่ การให้กำเนิด อบรมเลี้ยงดู

4. ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี

5.เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

1. บอกประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

2. บอกสัญลักษณ์และอักษรย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

3. บอกพระคุณของแม่

4.บอกกิจกรรมวันแม่ และการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี

5.เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

1. บอกประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

2. บอกสัญลักษณ์และอักษรย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

3. บอกพระราชกรณียกิจและพิธีการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันแม่

4. ร้องเพลงค่าน้ำนม

5.เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

 

 

 

                         

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

12 . ผักสดสะอาด

12-16ส.ค.56

 

1.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

2.ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย

3.การเขียนภาพและการเล่นสี

4.การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ

5.การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขันและเรื่องราว/เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่าง ๆ

6.การวางแผนตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ

7. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

8.การนับสิ่งต่าง ๆ

9. การฟังเรื่องราวนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน

 

1. การบอกชื่อผัก สี รูปร่างและลักษณะของผักชนิดต่างๆ

2. การบอกประโยชน์ของผัก

3. การปลูกผัก/เศรษฐกิจพอเพียง

4. การบอกขั้นตอนการล้างผักและเตรียมผักก่อนนำมารับประทาน

5. การบอกชื่ออาหารที่ทำจากผัก/ การประกอบอาหารจากผัก

1. บอกชื่อผัก สี รูปร่างและลักษณะของผักชนิดต่าง ๆ

2. บอกประเภทและประโยชน์ของผัก

3. บอกขั้นตอนการปลูกผักและทดลองปลูกผัก

4. บอกวิธีการเลือกซื้อผัก

 5. การประกอบอาหารจากผัก

 

 

1. บอกชื่อผัก สี รูปร่างลักษณะ และประโยชน์ของผักชนิดต่าง ๆ

2. ขั้นตอนการปลูกผักและทดลองปลูกผักตาม/เศรษฐกิจพอเพียง

3.การเลือกซื้อผัก และบอกวิธีการในการล้างผัก

4. บอกชื่ออาหารที่ทำจากผัก

5. การประกอบอาหารและการถนอมอาหารจากผัก

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

13. นักวิทยาศาสตร์น้อย

19-23 ส.ค. 56

 

1.การต่อของ การบรรจุ เทและแยกชิ้นส่วน

2.การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุ

3.การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ

4.การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

6.การทดลองสิ่งต่าง ๆ

7.การตั้งสมมุติฐาน

8.การคาดคะเนสิ่งต่าง ๆ

9.การสำรวจและอธิบายความเหมือนความต่างของสิ่งต่าง ๆ

 

1. การทดลองการแทนที่ของน้ำ

2. การทดลองแรงดึงดูดของแม่เหล็ก

3. การทดลองการจม การลอย

4. การสำรวจโดยใช้แว่นขยาย

5. การทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

1. การทดลองพลังงานจากแสงอาทิตย์

2. การทดลองแรงดึงดูดของแม่เหล็ก

3. การทดลองแหล่งกำเนิดเสียง

4. การทดลองขวดดูดไข่แดง

5. การทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

1. ทดลองเรื่องการจมการลอย

 2. ทดลองเรื่องอินดิเคเตอร์

4. ทดลองเรื่องน้ำ

 5. การทดลองการดูดซึมของน้ำ ได้แก่ การเปลี่ยนสีของดอก

คาร์เนชั่น

5. ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

14. ต้นไม้ที่รัก

26-30 ส.ค. 56

 

1.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

2.การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

3.การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

4.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

5.การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

6.การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปถ่าย

7.สำรวจและอธิบายความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ

8.การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ

9.การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

1. บอกชื่อของต้นไม้อย่างน้อย 3 ชื่อ

2. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้ อย่างน้อย 3 ส่วน

3. ปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้

4. บอกขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นไม้

5. บอกประโยชน์ของต้นไม้

 

 

1. บอกชื่อและลักษณะของต้นไม้อย่างน้อย 5 ชื่อ

2. บอกส่วนประกอบของต้นไม้ อย่างน้อย 7 ส่วน

3. ปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้

4. บอกการเจริญเติบโตของต้นไม้

5. บอกประโยชน์ของต้นไม้

 

1. บอกชื่อและลักษณะของต้นไม้อย่างน้อย 7 ชื่อ

2. บอกประเภทของต้นไม้ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอก ไม้ยืนต้น

3. บอกหน้าที่ส่วนประกอบของต้นไม้

4. ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้

5.  บอกประโยชน์ และโทษของต้นไม้

                                                                         

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

15. กลางวัน กลางคืน

2-6 ก.ย.56

 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

3.เล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม

4.การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5.การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

6.การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปถ่าย

7.การเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ

8.การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของ

9.การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ

1. บอกทิศทาง การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์

2. บอกความแตกต่างของกลางวัน และกลางคืน

3. บอกกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน

4. บอกกิจกรรมที่ทำในเวลากลางคืน

5. บอกชื่อสัตว์ที่พบเห็นในเวลากลางวันและกลางคืน

 

1. บอกความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืน

2. บอกการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

3. บอกกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืน

4. บอกประโยชน์ของกลางวันและกลางคืน

5. บอกชื่อสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืน

1. บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

2. บอกปรากฎการณ์ธรรมชาติในเวลากลางวัน และกลางคืน

3. บอกประโยชน์และโทษของเวลากลางวันและกลางคืนและการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน

4. บอกชื่อสัตว์ที่พบในเวลากลางวันและกลางคืน

5. บอกอันตรายที่เกิดจากสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันและกลางคืน

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

16.การคมนาคม

9-13 ก.ย. 56

 

1.เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

2.การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน

3.การรักษาความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

4.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

5.การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขันและเรื่องราวเหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ

6.การร้องเพลง

7.การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

7.การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

8.การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ

1. บอกความหมายของการคมนาคม

2. บอกประเภทของการคมนาคม

3. บอกชื่อยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์ เรือ เครื่องบิน

4. บอกสัญญาณไฟจราจรและการปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

5. ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทาง

1. บอกความหมายและประเภทของการคมนาคม

2. บอกชื่อยานพาหนะ อย่างน้อย 5 ชื่อ

3. บอกรูปร่าง ลักษณะและเสียงของยานพาหนะ

4. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

5. ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทาง

1. บอกชื่อยานพาหนะในการคมนาคม ทั้ง 3 ทาง และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการคมนาคม

2. บอกวิวัฒนาการ การคมนาคมทั้ง 3 ทาง

3. บอกรูปร่าง ลักษณะและเสียงของยานพาหนะทั้ง 3 ทาง

4. เดินทางโดย รถประจำทาง และจักรยาน และ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทาง

5. ปฏิบัติตนตามกฎจราจรและรู้จักเครื่องหมายการจราจร

                                                                                                        

                                                                                            

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

17. การสื่อสารยุคไอที

16-20ก.ย.56

1.การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

2.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ

3.การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ

4การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

5การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม

6.การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

7.การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่นและผลงาน

8.การแก้ปัญหาในการเล่น

9.การฟังเรื่องราว คำคล้องจอง คำกลอน

10การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่างๆ

1. บอกความหมายของการสื่อสาร

2. บอกชื่อเครื่องมือในการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

3. บอกลักษณะของเครื่องมือสื่อสาร

4. บอกวิธีการใช้โทรศัพท์

5. บอกประโยชน์ของการสื่อสาร

1. บอกความหมายของการสื่อสาร

2. บอกชื่อ และลักษณะของเครื่องมือสื่อสารอย่างน้อย 5 ชนิด

3. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 2 ฝ่าย

4. ส่งไปรษณียบัตรและการใช้โทรศัพท์

5. บอกประโยชน์ของการสื่อสาร

1. บอกความหมาย บอกชื่อและลักษณะของเครื่องมือสื่อสารอย่างน้อย 7 ชนิด

2. บอกวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ

3. บอกวิธีการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ

4. ส่งไปรษณียบัตรและการใช้โทรศัพท์

5. บอกประโยชน์และโทษของการใช้เครื่องมือสื่อสาร

 

 

 

เนื้อหา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3

18. สัตว์น่ารู้

23-27 ก.ย.56

1.การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

การเล่นเครื่องดนตรีง่ายๆ

2.การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ

3.การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง

4.การเลียนแบบการกระทำ

5.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

6. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่

-การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราวเหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ

-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห้นของผู้อื่น

-การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น

1. บอกชื่อสัตว์เลี้ยง

2. บอกรูปร่าง ลักษณะ และเสียงร้องของสัตว์ อย่างน้อย 3 ชนิด

3. บอกอาหารของสัตว์แต่ละชนิด

4. บอกแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด

5. บอกประโยชน์และโทษของสัตว์

1. บอกชื่อ รูปร่าง ลักษณะ ของสัตว์อย่างน้อย 5 ชนิด

2.บอกประเภทของสัตว์แต่ละชนิด

3. บอกอาหารของสัตว์แต่ละชนิด

4. บอกแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด

5. บอกประโยชน์และโทษของสัตว์

1. บอกชื่อ รูปร่าง ลักษณะ และเสียงร้องของสัตว์ อย่างน้อย 10 ชนิด

2.บอกประเภทของสัตว์แต่ละชนิด

3. บอกแหล่งที่อยู่อาศัย และอาหารของสัตว์แต่ละชนิด

4. บอกวิธีการอนุรักษ์สัตว์

5. บอกประโยชน์และโทษของสัตว์

 


KM-STBUU©2011

Generated 1.100277 sec.